Breaking News

Tag Archives: نحوه کات عضلات

چگونه در دوره کات تمرینات با وزنه را انجام دهیم

strongmuscles 0 607x340 - چگونه در دوره کات تمرینات با وزنه را انجام دهیم

چگونه در دوره کات تمرینات با وزنه را انجام دهیم قوانین برای داشتن تمرینی پربار در دوره کات به شفافیت قوانین موجود در مورد تغذیه در این دوره نمیباشد. اما چندین قانون پایه در این مورد وجود دارد که هر برنامه تمرینی پرباری در دوره کات باید بر اساس آنها …

Read More »